តាហាស - Tahas"> តាហាស - Tahas

តាហាស - Tahas
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជនTraining and Equipping Christian Leaders

@import((rwml-menu))
តាហាសTahas
ចូលរួមSubscribe
សំបុត្រសារពត៌មានNewsletters
ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃDevotional
ប្រវត្តវិទ្យាស្ថានHistory
ប្រក្រតិទិនCalendar
ទាក់ទងជាមួយយើងContact
ដៃគូរPartner
 • Stacks Image 98
 • Stacks Image 332
 • Stacks Image 199
 • Stacks Image 201
 • Stacks Image 103
 • Stacks Image 320
 • Stacks Image 101
 • Stacks Image 108
 • Stacks Image 323
 • Stacks Image 326
 • Stacks Image 106
 • Stacks Image 33
 • Stacks Image 38
 • Stacks Image 40
 • Stacks Image 52
 • Stacks Image 54
 • Stacks Image 56
 • Stacks Image 58
 • Stacks Image 181
Tahas Bible Institute
“ Training and Equipping Christian Leaders ”

Mission Statement

“To work with local Churches to develop TBI for equipping present and future church leaders to fulfill the Great Commission.”

Tahas Core Values

 • We believe that - "He who has Jesus Christ lives internally."
 • Command to proclaim the Good News of salvation, and,
 • Obey Jesus' command to "Make disciples of all peoples."

Vision

"To equip church leaders with Biblical truth, integrity of character and practical skills for their own lives as well as being able to teach others for the glory of Christ."

Site Language

ខ្មែរEnglish
វិទ្យាស្ថាន ព្រះគម្ពីរ តាហាស
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជន

បេសកកម្ម

“ធ្វើការជាមួយក្រុមជំនុំក្នុងស្រុក ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាស្ថានព្រះគម្ពីរ​តាហាស សំរាប់ជួយបណ្តុះ បណ្តាលអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ​ដើម្បីសម្រេចព្រះមហាបេសកកម្ម”។

គុណតំម្លៃស្នូល

 • ១. ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ត : យើងជឿថា “​អ្នក​ណា​ដែល​មាន​ព្រះរាជបុត្រា នោះ​ក៏​មាន​ជីវិតអស់កល្ប​”
 • ២. ស្តាប់បង្គាប់ព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះគ្រិស្ត ដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អនៃ​សេចក្តីសង្គ្រោះ និង
 • ៣. ធ្វើជាអ្នកបង្កើតសិស្សដល់មនុស្សទាំងអស់។

និមិត្ត

បណ្តុះបណ្តាលអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំ ដោយសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរ ចរិតលក្ខណៈ ​និងជំនាញ​ដើម្បីឲ្យ ពួកគេ មានសមត្ថភាពអាចបង្រៀនអ្នកឯទៀត សំរាប់ថ្វាយ​សិរីរុងរឿងដល់ព្រះ​គ្រិស្ត​”។

ភាសា

ខ្មែរEnglish

A Note from Principal Sok Em
__________________________

What's happening!

This week, the modules are over, and Sok is in Canada.

Introduction: Rev Sok Em

MK2021 Partner

Stacks Image 158
Stacks Image 160
TBI participates in Cambodia's MK2021 Movement. Find out more.

Evangelical Fellowship of Cambodia

Stacks Image 192
TBI is a member of Member of Evangelical Fellowship of Cambodia Find out more.

ណែនាំឲ្យស្គាល់ដោយគ្រូ ឯម សុខ

ដៃគរជាមួយ ប.ក.២០២១

Stacks Image 164
Stacks Image 168
វិទ្យាស្ថានយើងចូលរួមការងារជាមួយចលនា ប.ក.២០២១
ចង់អានបន្ត :

ប្រិយសម្ព័ន្ធគ្រិស្តបរិស័ទ កម្ពុជា

Stacks Image 186
វិទ្យាស្ថានតាហាស ជាសមាជិករបស់ក្រិយសម្ព័ន្ធគ្រិស្តបរិសទ្ធ កម្ពុជា
ចង់អានបន្ត :
ខ្ញ ឯម-សុខ បើលោកអ្នក បងប្អូនចង់ទាក់ទងមកខ្ញផ្ទាល់ -
សូមផ្ញើរតាមសារអេឡិចត្រូនិច : mail2ems@yahoo.ca
តាមទូរស័ព្ទលេខ :  ០២៦ ៦៣៩-៣៩៦៤ ឬលេខផ្ទាល់ខ្លួន ០១២ ៤៥៦-៤២២

អាសយដ្ឋាន : ភូមិត្រពាំងចឹកសា សង្កាត់កំពុងឆ្នាំង ក្រុងកំពុងឆ្នាំង ខេត្តកំពុងឆ្នាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Stacks Image p94_n8

Contact Info:
Sok Em’s Email: mail2ems@yahoo.ca / Ph: (855) 12 456-422
Vern Hyndman:
vern@hyndman.com / Ph: (717) 422-7210
Gwen Reese (CMUPS- Board Chair):
gwenreese@telus.net
Canadian Mission to Unreached Peoples Society
#79-15677 – 28th Ave, Surrey, BC V3Z 0E5
Support for Sok Em - SSEKH-01
Support for TBI and Special Projects - SSEKH-75
(Include the name of the project.)
USA donors who require a tax receipt. Email us for instruction.
Stacks Image p94_n20