តាហាស - Tahas
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជនTraining and Equipping Christian Leaders

@import((rwml-menu))
Tahas Bible Institute
“ Training and Equipping Christian Leaders ”
ខ្មែរEnglish
Stacks Image p16_n39
ខ្មែរEnglish

សំបុត្រសារពត៌មាននៃវិទ្យាស្ថានព្រះគម្ពីរ តាហាស

ថ្ងៃទី១៩-២០ ខែមករា ឝ.ស.២០១៨

  • ក្នុងចំណោមនិស្សិត៦០នាក់ដែលបញ្ចប់ការសិក្សា មានសិស្ស៣៤នាក់បានមកចូលរួម។>ពួកគេមានសេចក្ដីរីករាយយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នាម្ដងទៀតជាលើកដំបូង ដើម្បីចែកចាយរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ អំពីអ្វីដែលព្រះកំពុងធ្វើនៅកន្លែងដែលពួកគេកំពុងបម្រើ
  • ពួកគេបានអធិស្ឋានជាមួយគ្នា ពីព្រោះអ្នកខ្លះប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួន ដូចជាគ្រូគង្វាលកែវសុផល្លី និងភរិយារបស់គាត់ ឈ្មោះធាវីដែលបានត្រាសហៅទៅធ្វើគ្រូគង្វាលព្រះវិហារមួយនៅខេត្តក្រចេះ។ គ្រូគង្វាលបីនាក់ហើយបាន

ចង់អានបន្ត

Show more posts

Tahas April-June 2018 Newsletter


Get the April-June 2018 Newsletter HERE.

First Time Ever Alumni Homecoming At TBI


January 19 & 20, 2018

  • 34 of the 60 graduates were present. >much rejoicing as graduates met one another, some for the first time, and shared their stories of what God is doing where they are serving.
  • They prayed together for some facing tough challenges, like Pastor Keo Sophally and his wife Theavy who accepted the call to pastor a church in Kracheh Province. Three pastors left this church in the past 10 years. But Pastor Keo Sophally and his wife are sticking to it. They planted two new churches in two villages.
  • Over the past 10 years, the 60 people who graduated from TBI as pastors, church planters, and leaders in local churches have continued to fill an important role in the Cambodian church planting movement of about 80% of the Christian leaders in Cambodia. They purpose to reach Cambodia for Christ by having a Christian presence in every village by the year 2021. ... more...


Show more posts

តាហាសTahas
ចូលរួមSubscribe
សំបុត្រសារពត៌មានNewsletters
ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃDevotional
ប្រវត្តវិទ្យាស្ថានHistory
ប្រក្រតិទិនCalendar
ទាក់ទងជាមួយយើងContact
ដៃគូរPartner
ខ្ញ ឯម-សុខ បើលោកអ្នក បងប្អូនចង់ទាក់ទងមកខ្ញផ្ទាល់ -
សូមផ្ញើរតាមសារអេឡិចត្រូនិច : mail2ems@yahoo.ca
តាមទូរស័ព្ទលេខ :  ០២៦ ៦៣៩-៣៩៦៤ ឬលេខផ្ទាល់ខ្លួន ០១២ ៤៥៦-៤២២

អាសយដ្ឋាន : ភូមិត្រពាំងចឹកសា សង្កាត់កំពុងឆ្នាំង ក្រុងកំពុងឆ្នាំង ខេត្តកំពុងឆ្នាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Stacks Image p6_n8

Contact Info:
Sok Em’s Email: mail2ems@yahoo.ca / Ph: (855) 12 456-422
Allan Hyndman:
awhyndman@cogeco.ca / Ph: (905) 735-6540
Gwen Reese (CMUPS- Board Chair):
gwenreese@telus.net
Canadian Mission to Unreached Peoples Society
35669 Hawksview Place, Abbotsford, BC V3G 2Y1
Support for Sok Em - SSEKH-01
Support for TBI and Special Projects - SSEKH-75
(Include the name of the project.)
USA donors who require a tax receipt. Email us for instruction.
Stacks Image p6_n20