តាហាស - Tahas"> សំបុត្រសារពត៌មាន - Newsletters TahasNewsletterKHTahasNewsletterEng

តាហាស - Tahas
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជនTraining and Equipping Christian Leaders

@import((rwml-menu))
Tahas Bible Institute
“ Training and Equipping Christian Leaders ”
ខ្មែរEnglish
វិទ្យាស្ថាន ព្រះគម្ពីរ តាហាស
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជន
ខ្មែរEnglish

សំបុត្រសារពត៌មាននៃវិទ្យាស្ថានព្រះគម្ពីរ តាហាស

ថ្ងៃទី១៩-២០ ខែមករា ឝ.ស.២០១៨

  • ក្នុងចំណោមនិស្សិត៦០នាក់ដែលបញ្ចប់ការសិក្សា មានសិស្ស៣៤នាក់បានមកចូលរួម។>ពួកគេមានសេចក្ដីរីករាយយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នាម្ដងទៀតជាលើកដំបូង ដើម្បីចែកចាយរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ អំពីអ្វីដែលព្រះកំពុងធ្វើនៅកន្លែងដែលពួកគេកំពុងបម្រើ
  • ពួកគេបានអធិស្ឋានជាមួយគ្នា ពីព្រោះអ្នកខ្លះប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួន ដូចជាគ្រូគង្វាលកែវសុផល្លី និងភរិយារបស់គាត់ ឈ្មោះធាវីដែលបានត្រាសហៅទៅធ្វើគ្រូគង្វាលព្រះវិហារមួយនៅខេត្តក្រចេះ។ គ្រូគង្វាលបីនាក់ហើយបាន

ចង់អានបន្ត

Show more posts

No posts have been published yet.

តាហាសTahas
ចូលរួមSubscribe
សំបុត្រសារពត៌មានNewsletters
ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃDevotional
ប្រវត្តវិទ្យាស្ថានHistory
ប្រក្រតិទិនCalendar
ទាក់ទងជាមួយយើងContact
ដៃគូរPartner
ខ្ញ ឯម-សុខ បើលោកអ្នក បងប្អូនចង់ទាក់ទងមកខ្ញផ្ទាល់ -
សូមផ្ញើរតាមសារអេឡិចត្រូនិច : mail2ems@yahoo.ca
តាមទូរស័ព្ទលេខ :  ០២៦ ៦៣៩-៣៩៦៤ ឬលេខផ្ទាល់ខ្លួន ០១២ ៤៥៦-៤២២

អាសយដ្ឋាន : ភូមិត្រពាំងចឹកសា សង្កាត់កំពុងឆ្នាំង ក្រុងកំពុងឆ្នាំង ខេត្តកំពុងឆ្នាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Stacks Image p6_n8

Contact Info:
Sok Em’s Email: mail2ems@yahoo.ca / Ph: (855) 12 456-422
Vern Hyndman:
vern@hyndman.com / Ph: (717) 422-7210
Gwen Reese (CMUPS- Board Chair):
gwenreese@telus.net
Canadian Mission to Unreached Peoples Society
#79-15677 – 28th Ave, Surrey, BC V3Z 0E5
Support for Sok Em - SSEKH-01
Support for TBI and Special Projects - SSEKH-75
(Include the name of the project.)
USA donors who require a tax receipt. Email us for instruction.
Stacks Image p6_n20