តាហាស - Tahas"> សំបុត្រសារពត៌មាន - Newsletters សេចក្ដីប្រកាសសេចក្ដីប្រកាស

តាហាស - Tahas
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជនTraining and Equipping Christian Leaders

@import((rwml-menu))
Tahas Bible Institute
“ Training and Equipping Christian Leaders ”
ខ្មែរEnglish
វិទ្យាស្ថាន ព្រះគម្ពីរ តាហាស
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជន
ខ្មែរEnglish

សេចក្ដីប្រកាស

សាលា តាហាស ដាយកូនៀរ ពិតជាបានទទួលពរដ៏ធំធេង ក្នុងការជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូវនៃយើង ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សាលានឹងបើកទទួលពាក្យ ចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ពេញពេលឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ សម្រាប់និស្សិតថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។

សិស្សដែលគ្មានលទ្ធភាព សាលាផ្តល់ជូនអាហាររូបករណ៍ ចំនួន២០នាក់ ចំពោះអ្នកដែលត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សាលា។

ព័ត៌មានបន្ថែម សំរាប់ការចុះឈ្មោះ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម៖

ទូរស័ព្ទលេខ: 090 661 176 (មិត្តហ្វូន) / 012 456 422 (សែលខាត) / 096 325 4377 (ស្មាត)

ឬចុះឈ្មោះតាម Telegram: 090661176, 0963254377

សេចក្ដីប្រកាស

សាលា តាហាស ដាយកូនៀរ ពិតជាបានទទួលពរដ៏ធំធេង ក្នុងការជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូវនៃយើង ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សាលានឹងបើកទទួលពាក្យ ចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ពេញពេលឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ សម្រាប់និស្សិតថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។

សិស្សដែលគ្មានលទ្ធភាព សាលាផ្តល់ជូនអាហាររូបករណ៍ ចំនួន២០នាក់ ចំពោះអ្នកដែលត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សាលា។

ព័ត៌មានបន្ថែម សំរាប់ការចុះឈ្មោះ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម៖

ទូរស័ព្ទលេខ: 090 661 176 (មិត្តហ្វូន) / 012 456 422 (សែលខាត) / 096 325 4377 (ស្មាត)

ឬចុះឈ្មោះតាម Telegram: 090661176, 0963254377

តាហាសTahas
ចូលរួមSubscribe
សំបុត្រសារពត៌មានNewsletters
ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃDevotional
ប្រវត្តវិទ្យាស្ថានHistory
ប្រក្រតិទិនCalendar
ទាក់ទងជាមួយយើងContact
ដៃគូរPartner
ខ្ញ ឯម-សុខ បើលោកអ្នក បងប្អូនចង់ទាក់ទងមកខ្ញផ្ទាល់ -
សូមផ្ញើរតាមសារអេឡិចត្រូនិច : mail2ems@yahoo.ca
តាមទូរស័ព្ទលេខ :  ០២៦ ៦៣៩-៣៩៦៤ ឬលេខផ្ទាល់ខ្លួន ០១២ ៤៥៦-៤២២

អាសយដ្ឋាន : ភូមិត្រពាំងចឹកសា សង្កាត់កំពុងឆ្នាំង ក្រុងកំពុងឆ្នាំង ខេត្តកំពុងឆ្នាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Stacks Image p6_n8

Contact Info:
Sok Em’s Email: mail2ems@yahoo.ca / Ph: (855) 12 456-422
Vern Hyndman:
vern@hyndman.com / Ph: (717) 422-7210
Gwen Reese (CMUPS- Board Chair):
gwenreese@telus.net
Canadian Mission to Unreached Peoples Society
#79-15677 – 28th Ave, Surrey, BC V3Z 0E5
Support for Sok Em - SSEKH-01
Support for TBI and Special Projects - SSEKH-75
(Include the name of the project.)
USA donors who require a tax receipt. Email us for instruction.
Stacks Image p6_n20